Autovrak / vybraný autovrak

Autovrak – každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem podle § 3 zákona o odpadech.

Vybraný autovrak - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo vymezené zvláštním právním předpisem (příloha A zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) jako vozidlo kategorie M1 a N1 anebo tříkolové motorové vozidlo (příloha č.1 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), které se stalo odpadem podle § 3 zákona o odpadech.