VÝROBCI

Výrobce

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků (týká se to obecně všech autovraků ze všech vozidel, nejen z vozidel vybraných).

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků při přejímce autovraku postupuje v souladu s provozním řádem tohoto zařízení a dále:

• zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla,

• předá předávající osobě písemné potvrzení o převzetí autovraku

Ptáte se proč?

Protože vyřazené vozidlo (autovrak) patří do seznamu nebezpečných odpadů a taktéž provozní kapaliny a jiné nebezpečné a problematické materiály v něm obsaženy (viz Seznam nebezpečných odpadů).

Seznam nebezpečných odpadů

16 01 Vyřazené vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby

16 01 04* → Autovraky,

16 01 07* → Olejové filtry,

16 01 08* → Součástky obsahující rtuť,

16 01 09* → Součástky obsahující PCB,

16 01 10* → Výbušné součásti (např. airbagy),

16 01 11* → Brzdové destičky obsahující azbest,

16 01 13* → Brzdové kapaliny,

16 01 14* → Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky,

16 02 21* → Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 160107 až 160111 a 160113, 160114.

Aj.